BE pure

Varför filtera?

Vårt samhälle och våra industrier släpper ut många orenheter och förorenade partiklar i miljön. Vatten är känt som ett universellt lösningsmedel eftersom det kan lösa upp fler olika ämnen än någon annan vätska. Det är därför organiska föroreningar och andra orenheter kan hittas i vårt dricksvatten och påverka smak och lukt.

Vattnets kretslopp

Hur hamnar föroreningarna i vattnet? Vattnet, vår jords dyrbaraste och mest livgivande resurs, är i ständig rörelse både över och under jordytan och uppträder i olika former – flytande, fast (is) eller ånga. Eftersom vattnet rör sig och ständigt ändrar form kan vattenkvaliteten påverkas på flera olika sätt: vattnet kan förorenas av mineraler som kalksten och dolomit, jordbruksföroreningar från gödnings- och besprutningsmedel, rester av olja och lösningsmedel och industriella utsläpp, främst avgaser och damm.

 1. Kondensation – Wnär vattenångan i atmosfären övergår i flytande form och bildar moln. Molnen kan sedan ge upphov till nederbörd och vattnet förs på så sätt tillbaka till jordytan.
 2. Nederbörd – uppstår när molnen släpper ifrån sig vatten till jorden. Nederbörden kan komma i form av regn, snöblandat regn, snö eller hagel och är den del i kretsloppet där vattnet i atmosfären kommer tillbaka till jordytan. Molnfronter kan flytta sig över enorma avstånd och utgör därför en potentiell risk för atmosfäriska föroreningar.
 3. Urlakning – vattenlösliga ämnen som lagrats i jorden, till exempel salt, näringsämnen, bekämpningsmedel. hormoner och föroreningar, löses upp och förs bort av vattnet.
 4. Lågpermeabelt lager – ett lager av sedimentära bergarter och mineraler som är helt eller näst intill ogenomträngligt, i anslutning till en akvifer (en geologisk formation med ett eller flera grundvattenmagasin). Lagret fördröjer vattnets rörelse eftersom det har en mycket låg vattengenomsläpplighet. Grundvattnet kan också påverkas av att havsvatten tränger in, något som till exempel förekommer här i Norden.

Ditt kranvatten påverkas av vattnets kretslopp och de orenheter det ger upphov till.

Även om dricksvatten är ett av de livsmedel som kontrolleras hårdast – med strikta gränsvärden för vad det får innehålla – kan vatten samtidigt lösa upp fler ämnen än någon annan vätska. Vatten är därför ofta mer än bara H2O och innehållet kan variera stort.

Vattenverken, som behandlar dricksvattnet, gör genomgående ett utmärkt jobb och är viktiga för att rena vattnet, ta bort oönskade ämnen och göra det säkert att dricka. Men dricksvattnet kan ändå variera i till exempel hårdhet, klorhalt, lukt och smak och dessutom kan vattenledningarna innehålla partiklar som hamnar i vattnet. För att alltid ha tillgång till rent och gott dricksvatten behöver du därför filtrera vattnet.

 

Vad består filtret av?

Eftersom vatten kan ha en mycket varierad sammansättning har BWT utvecklat filter som består av olika komponenter för olika behov:

 • Aktivt kol
  gjort från kokosnötskal reducerar ämnen som kan påverka smak och lukt, till exempel klor.
 • Partikelfiltren
  tar bort partiklar som rost och avlagringar, som filtreras av filterfleecen.
 • Jonbytarmassan
  minskar vattnets karbonathårdhet för att förhindra kalkavlagringar och absorberar dessutom metaller som bly och koppar.

Hur fungerar ett professionellt vattenfilter?

Vi kan till exempel titta på hur BWT Besttaste fungerar och se hur filtertekniken ger en enastående jämn och hög vattenkvalitet i tre steg:

 1. Förfiltrering
  Här fångas grova partiklar som sand och rost.
 2. Huvudfiltrering med aktivt kol
  Klor och oönskade ämnen som kan ha en negativ inverkan på smak och lukt reduceras.
 3. Finfiltrering
  Kolen samlar effektivt upp de alla minsta partiklarna.

 

Hjälp dina anställda och planeten!

Bli kontaktad